Reporter&Thai Army ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอหนองขาหย่าง, จนท.ตำรวจ สภ.หนองขาหย่าง, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงไปปฏิบัติงาน ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับตำบลในพื้นที่ อำเภอหนองขาหย่าง เพื่อเข้าไปรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่

– เมื่อ ๒๓๐๙๓๐ – ๒๓๑๑๓๐ พ.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอหนองขาหย่าง, จนท.ตำรวจ สภ.หนองขาหย่าง, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงไปปฏิบัติงาน ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับตำบลในพื้นที่ อำเภอหนองขาหย่าง เพื่อเข้าไปรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนที่พบ มีดังนี้
๑. ปัญหาของ ม.๕ บ.หนองระแหงเหนือ ต.หนองไผ่
๑.๑ ปัญหาการเกาะกลุ่มมั่วสุมของวัยรุ่นในพื้นที่
๑.๒ ปัญหาการลักลอบเล่นการพนันไก่ชน
๒. ปัญหาของ ม.๘ บ.หนองสะแก ต.หนองไผ่
๒.๑ ปัญหาการจับปลาโดยการใช้กระแสไฟฟ้า
๒.๒ ปัญหาการปิดขว้างทางน้ำเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่สาธารณะ
ปัญหาดังกล่าวหน่วยฯ จะได้บรูณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ปัญหาต่อไป ณ ม.๕ บ.หนองระแหงเหนือและม.๘ บ.หนองสะแก ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย