Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) ร่วมกับ นายทัศนัย คงไทย รองนายก อบต.พยุหะ และ น.ส.กฤตยา มาพที ผญบ. ม.๒ ต.พยุหะ นำประชาชน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจประมาณ ๓๐ คน

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) ร่วมกับ นายทัศนัย คงไทย รองนายก อบต.พยุหะ และ น.ส.กฤตยา มาพที ผญบ. ม.๒ ต.พยุหะ นำประชาชน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจประมาณ ๓๐ คน บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณหนองปึก หนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย