Reporter&Thai Army

ร้อยเอ็ดทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จ.ร้อยเอ็ด ปี 2562โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จ.ร้อยเอ็ด ปี 2562โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ พันเอกชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการชี้แจงการรักษาความสงบเรียบร้อยงานเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด,ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดร้อยเอ็ด,สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ สันติบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

โดย รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึง เจตนารมณ์ ของผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562

โดยให้มีการ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำนวยการ สนับสนุน ควบคุมและกำกับดูแล ในการช่วยเหลือ จัดทำแผน การปฏิบัติตามแผน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง

ตลอดจน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 25ธ.ค.61 นี้ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯจะเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและแจกแผ่นพับบริเวณบ้านพัก,ประตูทางเข้า-ออกของค่ายประเสริฐสงคราม ด้วย

—///—ภาพ-ปชส.มทบ.27
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน
0817082129–