Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดพิธี วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้พิการดีเด่นจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดพิธี วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้พิการดีเด่นจังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การปฏิบัติ” ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสภาคนพิการทุกประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำองค์กรเครือข่ายคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ในโอกาสนี้ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายธนเดช โพธิ์เงิน คนพิการต้นแบบจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ได้แก่ นางสุดาดวง ริยะแทน และนายคำปัน กองเป็ง และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งได้มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถเข็น)จากมูลนิธิไทยวีลล์ จำนวน 10 คัน

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวปราศรัยด้วยว่า ขอแสดงความชื่นชมคนพิการที่ได้รับเลือกให้เป็นคนพิการต้นแบบคนพิการดีเด่นจังหวัดเชียงราย เพราะไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองแล้ว พวกเขายังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนคนพิการด้วยกัน และที่ขาดไม่ได้ผู้ดูแลคนพิการและจิตอาสาด้านคนพิการทุกท่าน ที่ช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่จำเป็น นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการร่วมส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอื่น ๆ ต่อไปด้วย

ต่อจากนั้น เป็นการเสวนาเรื่อง “การจ้างงานคนพิการ” โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมคนพิการอำเภอแม่สาย เพื่อให้คนพิการได้ทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เปิดโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้บริการสำหรับคนพิการ กิจกรรมออกร้านนิทรรศการ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของคนพิการ กิจกรรมแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนพิการและคนพิการ และการแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 37 ประกอบด้วย
??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/12/62