Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

1.เมื่อ 231600 ม.ค.61 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดั้งเดิมมิให้สูญหาย เก็บและรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในที่ปลอดภัยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ประชาชนเข้าถึงอาหารปลอดภัย โดยมีการจัดตั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อผลิต สะสม สำรองเมล็ดพันธุ์สำหรับนำไปแจกจ่าย 2.กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. จึงได้คัดเลือกปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมที่มีความสนใจและความพร้อมในด้านปัจจัยการผลิต ในพื้นที่ตำบลสลก บาตร และตำบลใกล้เคียง จำนวน 8 ราย โดยมี นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลก บาตร เป็นตัวแทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก.พ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ