ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) รุ่นที่ 1

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) รุ่นที่ 1

/สมนึก บุญศรี/ราบงาน/0817082129-

 

 

วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเมืองสรวง นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และเยาวชนเข้าร่วม

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลปัจจุบัน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ในการฝึกอบรมโครงการนี้เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยนำเยาวชนช่วงอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาฝึกอบรมตามหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน เพื่อให้เยาวชนที่มาฝึกอบรมในวันนี้ ซึ่งสำเร็จการฝึกอบรมจะเป็นผู้ที่มีเกราะป้องกันในเรื่องยาเสพติด เมื่อกลับไปยังพื้นที่ของตนเองแล้ว จะทำหน้าที่ขยายผลสร้างเครือข่ายให้เยาวชนในพื้นที่ได้ห่างไกลจากยาเสพติดต่อไป โดยมีเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 10 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 100 คน

—///—สมนึก. บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082139–