Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลทัพทัน, นางบูรณิน ครุฑธา กำนันตำบลเขาขี้ฝอย, ผู้ใหญ่บ้าน, และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะริมถนนสายหลักและสายรอง

เมื่อ ๒๔๐๙๐๐– ๒๔๑๑๐๐ ก.พ.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลทัพทัน, นางบูรณิน ครุฑธา กำนันตำบลเขาขี้ฝอย, ผู้ใหญ่บ้าน, และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะริมถนนสายหลักและสายรอง เส้นวัดทุ่งนาไทย ม.๓ – สี่แยกหนองเต่า ม.๔ ต.เขาขี้ฝอย ซึ่งเป็นระยะทางยาว ประมาณ ๒ กิโลเมตร เพื่อเป็นการบริหารการจัดการขยะในชุมชน อีกทั้งเป็นการทำให้ชุมชมสะอาดหน้าอยู่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน ณ วัดทุ่งนาไทย ม.๓ ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/k9ken0gNtBw

https://youtu.be/VTMxZJ8nVAE