ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดติวเข้ม 20 อำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง สว. พร้อมเตรียมการเลือกตั้ง 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุม คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด และ นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นกรรมการ เน้นปฏิบัติตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

24 เมษายน 67  ที่ ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุม คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ และ นายไพโรจน์ จิตรจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นกรรมการ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ตามบททั่วไป ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดตั้งศูนย์ตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ 579 หมู่ 4 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และวันนี้ยังเป็นการประชุมเพื่อ ชี้แจงเกี่ยวกับ ข้อกฏหมาย ระเบียบ และโครงสร้างการบริหารงานสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ และเมื่อถึงเวลา คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจะ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการ้องเรียนใดๆ

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันที่สมัครรับเลือก
3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มสาขาอาชีพที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดย ยกเว้น กลุ่มที่ 8 คือ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ 4. ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ /เกิดในอำเภอที่ลงสมัครรับเลือก / มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอที่ลงสมัครรับเลือก เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร / เคยทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร / เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี / เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา ผู้สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043 516494 หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

สมนึก บุญศรี  รายงาน