ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมฝึกอาชีพให้เพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัว/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท,:MOITCr./สมนึก-ประธาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมฝึกอาชีพให้เพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัว
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท,:MOITCr./สมนึก-ประธาน/0817082129-

วันชัย ผวจ.รอ.เปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนที่4/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้ 24พ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม กองร้อยอาวุธเบาที่ 1กรมทหารราบที่16 กองพันทหารราบที่ 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืนโดยการดำเนินงาน นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะวิทยากรที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเป็นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.- ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 24 ระหว่างวันที่ 24 พ.คถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืน ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เป็นการแก้ไขปัญหา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งลดผู้เสพ ตัดวงจรการค้ายาเสพติดภายใต้การบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ รูปแบบของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การอบรมประกอบด้วยกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขคือด้านกายด้านจิตด้านสังคมและบำบัดจำนวน 9 วัน การฝึกอาชีพหรือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมจำนวน 3 วันหลักสูตร 30 ชั่วโมงตามแนวทางประกาศรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 ก.พ 2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โดยได้รับวิทยากรฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิผู้ดูแลให้คำปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอาชีพจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลอาจสามารถ โรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง สถานีตำรวจเสลภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า-ยาเสพติด เป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ โดยบูรณาการงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างครบวงจร มุ่งเน้นการดำเนินการ 3 มาตรการหลัก โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนำผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ในอันดับแรก กำหนดกระบวนการบำบัดที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เสพยาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รวมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู กลับมาเป็นคนดีของสังคม สามารถดำรงชีพได้ตามปกติโดยไม่กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเด็ดขาดเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัวหมู่บ้านชุมชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr./สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-