Uncategorized

.ตาก=เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าอุ้มผาง ออกประกาศปิดแหล่งทัศนศึกษาและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และน้ำตกทีลอซู

.ตาก=เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าอุ้มผาง ออกประกาศปิดแหล่งทัศนศึกษาและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และน้ำตกทีลอซู

 

นายกุศล สุวรรณาภรณ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้มีคำสั่งออกประกาศแจ้งว่า ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้พิจารณา ว่าในห้วงระยะเวลานี้ ฤดูฝน ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีคำสั่งให้ ปิดแหล่งทัศนศึกษาและพักแรมในเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีตัวอย่างการพลัดหลวงที่วนอุทยานภ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย และเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษษพันธุ์สัวต์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานในสังกัด พิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ในห้วงระยะเวลานี้เป็นการชั่วคราว อาศัยอำนาจตามควาในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 67 และมาตรา 161 แห่งพพพพระราชกฤฎีกาโฮนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม พรบ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมาตรา 3 และมาตรา 106 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จึงพิจารณา เพื่อ

 

ปฎิบัติตามหนังสือสั่งการ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศปิดการทัศนศึกษา การล่องเรือยางตามลำน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอซูและแหล่งทัศนศึกษาอื่นๆ ที่พักแรม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

นายกุศล สุวรรณาภรณ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
/////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน