Uncategorized

รองนายก และรมต.ยธ เปิด โครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน

รองนายก และรมต.ยธ เปิด โครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”ที่ยโสธร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พิธีเปิด โครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” 2561 พร้อมมอบนโยบายของกระทรวงยุติธรรมกับการอำนวยความยุติธรรม รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พิธีเปิดโครงการ“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมมอบนโยบายของกระทรวงยุติธรรมกับการอำนวยความยุติธรรม รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ณ ธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช

 

การจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดยโสธร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
หลังจากประธานกล่าวเปิดโครงการ“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ได้มอบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และอนุมัติผู้ยื่นคำขอจากกองทุนยุติธรรม ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบเครื่องอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนต่างๆ จำนวน 5 โรงเรียน พร้อมกันนี้ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับ จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งประชาชนในพื้นที่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนหนี้นอกระบบ การหลอกลวงขอเช่าโฉนดที่ดินจากประชาชนเพื่อนำไปขายฝากทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในด้านอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยให้ความสำคัญการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร อาทิเช่น การเชื่อมโยงข้อมูล และการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร รวมทั้งปัจจุบันจังหวัดยโสธรได้มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 100 ศูนย์ และมีการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงงานอำนวยความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง