Uncategorized

รมต.แรงงาน ตรวจติดตามผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยโสธร

รมต.แรงงาน ตรวจติดตามผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยโสธร

 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.ยโสธร ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต พร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างชุมชน นำความรู้ ทักษะไปต่อยอดประกอบอาชีพเสริมได้อย่างยั่งยืน. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต พร้อมทั้งไดัรับชมวิดีทัศน์ และฟังบรรยายสรุป ซึ่งจังหวัดยโสธร มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฝีมือกับกระทรวงแรงงาน จำนวน 5,565 คน แยกเป็นผู้ที่ต้องการทำงานแบบมีนายจ้างทั้งในและต่างประเทศ 228 คน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 160 คน ฝึกอาชีพ 5,177 คน เข้ารับการฝึกแล้ว 2,022 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ฝึกอาชีพช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 383 คน เข้ารับการฝึกแล้ว 282 คน ฝึกทักษะเพิ่มเติม (58 หลักสูตร) 4,794 คน เข้ารับการฝึกแล้ว 1,739 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในโอกาศเดียวกันนี้ ประธานการประชุมได้มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ จากนั้นประธานและคณะ ได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อพบปะพร้อมการนำนโยบายดีๆของรัฐบาลที่ได้ดำเนินมาแล้วและกำลังดำเนินการ ในส่วนของจังหวัดยโสธร มีผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) เป้าหมายดำเนินการ 383 คน ดำเนินการแล้ว 311 คน คิดเป็นร้อยละ 81.20 ส่วนกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อก

 

ารมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระเป้าหมาย 4,767 คน ดำเนินการแล้ว 1,960 คน คิดเป็นร้อยละ 41.11 พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีธัชการเกษตร ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีแรงงานที่ได้มาตรฐานในสายการผลิตและบริการในจำนวนที่กำหนด และได้มอบเครื่องมือช่างให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) รุ่นที่ 13 จำนวน 26 คน พร้อมกันนี้ได้เดินเยี่ยมชมประชาชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในกลุ่มต่างๆโดยมีประชาชน และผู้รับการฝึกอบรม มากมายหลายหลักสูตรอาชีพ อาทิ การทำพานบายศรีศู่ขวัญด้วยกระดาษ,จักสานทำตะกร้าพาสติก,การทำหวดนึ่งข้าว ,การตัดเย็บเสื้อผ้า และอีกมากมายหลายอาชีพ ให้การต้อนรับเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังประชาชน อีกด้วย
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง