ข่าวกระแสสังคม

ปราจีนบุรี กิจกรรมปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ!!

ปราจีนบุรี กิจกรรมปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ!

!

วันนี้ 24 กค.61ที่บ้าน
ปรือวาย ม.8 ต.หนอง
โพลง อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี นายพงษ์
สิทธิ เนื่องจำนงค์ นาย
อำเภอศรีมหาโพธิ เป็น
ประธานเปิดโครงการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อถวาย
แด่ในหลวง ร.10 เฉลิม
พระชนมพรรษา 66
พรรษา วันที่ 28 กค.ใน
กิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้
ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโพลงมีที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 15
ไร่ อปท.และประชาชน
ในพื้น 13 หมู่บ้านมีแนว
คิดปลูกป่าชุมชนในที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยนายกอบต. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ตำรวจ จิตอาสา และครู
นักเรียน ได้ร่วมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 100
คน นส.นริษรา ผลาวงค์
จิตอาสา ม.3 กล่าวว่ารู้
สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจ
กรรมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ ร.10 ซึ่งประชา
ชนในตำบลหนองโพลง
ทุกหมู่ออกมาช่วยกัน
ปลูกป่าร่วมกันด้วยการ
ทำความดีด้วนหัวใจเพื่อ
ถวายรัชกาลที่ 10 ต้น
ไม้ที่นำมาปลูกในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์มีต้นประดู่ ตะเคียนทอง
และยางนาเป็นต้น…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…