Reporter&Thai Army

อบต.ทุ่งหัวช้าง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน ส.ค.61 ณ อารามบ้านดง ม.9 ต./อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นอภ.ทุ่งหัวช้าง เป็นประธานฯ

เมื่อ 24 ส.ค.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งหัวช้าง, ส่วนราชการ อ.ทุ่งหัวช้าง, รพ.ทุ่งหัวช้าง และ อบต.ทุ่งหัวช้าง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน ส.ค.61 ณ อารามบ้านดง ม.9 ต./อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นอภ.ทุ่งหัวช้าง เป็นประธานฯ มีส่วนราชการระดับอำเภอร่วมบูรณาการออกหน่วยบริการประชาชนฯ ประกอบด้วย ชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ : รพ.ทุ่งหัวช้าง, สนง.พัฒนาชุมชน อ.ทุ่งหัวช้าง : นำผลิตภัณท์ผ้าทอของพี่น้องกระเหรี่ยงมาจำหน่าย, สนง.กศน. อ.ทุ่งหัวช้าง, ศูนย์ดำรงธรรม อ.ทุ่งหัวช้าง, บริการตัดผม โดย อส.อ.ทุ่งหัวช้าง, สัสดี อ.ทุ่งหัวช้าง ให้บริการด้านข้อมูลทางทหาร, สาธารณสุข อ.ทุ่งหัวช้าง, สนง.เกษตร อ.ทุ่งหัวช้าง และ สนง.ปศุสัตว์ อ.ทุ่งหัวช้าง
ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย และได้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 100 คน