ข่าวกระแสสังคม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดโครงการ เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดโครงการ เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วัดวิมลนิวาส วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กลุ่มพลังบุญวัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ด ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดี พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ด้วยการร่วมการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ ภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน กว่า 20 หน่วยงาน ให้บริการประชาชนเพื่อเป็นสาธารณกุศล อาทิ บริการตัดผมฟรี ซ่อมจักรยานยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดฟรี แจกฟรีสาร พด.6 จุลินทรีย์ชีวภาพ บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล บริการส่งเสริมอาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด บริการด้านความรู้ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สื่อมวลชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 500 คน

พร้อมนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้ที่ครบถ้วนในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต แก่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลุ่มน้ำยัง จำนวน 12 โรงเรียน พร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และเครื่องดนตรี นอกจากนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนรถเข็นประเภทวีลแชร์ จำนวน 4 คัน อีกด้วย

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ / ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

Comments are closed.