Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564

จังหวัดศรีสะเกษจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมี ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน และมี ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ดร ภาดล อามาตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎ และนาย ลิขิต อุรา จากท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564 ต่อไป
นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ต้องการให้มีการขับเคลื่อนการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน มีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว บูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สามารถเพิ่มพูนมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษมีสินค้าการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็ง เป็นโบราณสถาณแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และสินค้าภาคการเกษตร มีศิลปวัฒนธรรมสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง จังหวัดศรีสะเกษ จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านการท่องเที่ยวให้ยังยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย ต่อไป

**********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ