Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ จิตอาสาประชารัฐและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม) มอบเครื่องอุปโภค บริโภคผู้อยู่ในภาวะยากจน โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ จิตอาสาประชารัฐและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม) มอบเครื่องอุปโภค บริโภคผู้อยู่ในภาวะยากจน โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม


เวลา 17.15 น.จิตอาสาประชารัฐเดินทางลงพื้นที่ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลโนนรัง
เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ได้สอบถามประวัติพร้อมมอบของช่วยเหลือ *นายสำอางค์ จอมคำสิงห์
เกิดวันที่ 7 ต.ค.2496 อายุ 65 ปี
บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดังนั้นจึงส่งเอกสาร,สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน เบื้องต้น…ให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป

นายศรีไพร ทูลธรรม :ภาพ/ข่าว
รายงาน