Uncategorized

เสธ กอ.รมน.จว.เชียงราย ร่วมสัมมนา เชียงรายกับไทยแลนด์ 4.0 แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เสธ กอ.รมน.จว.เชียงราย ร่วมสัมมนา เชียงรายกับไทยแลนด์ 4.0 แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หัวข้อ ” เชียงรายกับไทยแลนด์ 4.0 ” โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน อปท. และองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 300 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยกระดับขีดความสามารถด้านบุคคลากร ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ คสช. ที่เข้ามาบริหารประเทศ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และไทยแลนด์ 4.0 ได้ถูกกำหนดเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า “โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล” ที่มีภารกิจสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้