เกษตรกร

ร้อยเอ็ด… นายเลิศบุศย์ กรองทอง รองฯ ผวจ.ร้อยเอ็ด ควง 5 หน่วยงาน สร้างการรับรู้ และ สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา…

ร้อยเอ็ด…
นายเลิศบุศย์ กรองทอง รองฯ ผวจ.ร้อยเอ็ด ควง 5 หน่วยงาน สร้างการรับรู้ และ สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา…
ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเกษตรกรจะได้สินเชื่อให้เกษตรกรกู้ 2,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.01% โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ต่อปี เก็บจากเกษตรกร 0.01% ที่เหลือ 3.99% รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ธ.ก.ส. เป็นเวลา 6 เดือน

 

วันนี้ 24 ต.ค.2561 เวลา 09.30 น.นายเลิศบุศย์ กรองทอง รองฯ ผวจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ให้เกตรกรอำเภอโพนทองจำนวน 323 ราย 354 แปลง 2117.25 ไร่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ.หอประชุม อำเภอโพนทอง นายเลิศบุศย์ กล่าวว่า การสร้างการรับรู้ครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนโยบายการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พร้อม 5 หน่วยงาน ทั้งสหกรณ์จังหวัด ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาที่ดิน ชลประทาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กสรเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และมาตรการ ให้เกษตรกรเข้าใจ…

ผอ.วรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ กลุ่ม กพส. สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงตลาดรับซื้อว่า (คลิป) การกำหนดราคาซื้อขายข้าวโพดจะต้องเป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจได้ว่าการปลูกข้าวโพดหลังนาจะมีตลาดรองรับที่แน่นอนและขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม กลไกสหกรณ์จังหวัดจะมีส่วนสำคัญทำให้การขับเคลื่อนโยบายนี้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรได้ โดยสหกรณ์การเกษตรจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับภาคแอกชนตามแนวทางประชารัฐ ในการเจรจากับภาคเอกชนในการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าตามราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์และกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ….

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน