Uncategorized

ผบ.เรือนจำร้อยเอ็ด/ รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9!!!

ผบ.เรือนจำร้อยเอ็ด/ รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9!!!

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,๚๛

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น.ผ บ เรีอนจำร้อยเอ็ด/รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดออกมาตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ
จิตอาสาผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด *^ขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากเรือนจำร้อยเอ็ดจำนวน 11คน๚ ชลประทานร้อยเอ็ด 12 คน ๚
อสม.ตำบลโนนรังสนับสนุน(บริการด้านสาธารณสุข)อำนวยความสะดวก.๚
อบต.โนนรังสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง๚
ผบ เรือนจำร้อยเอ็ด/รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดเยี่ยมชมบริเวณคลองหนองหญ้าม้า!!๚

*^การขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ^*จิตอาสาสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกวันจนเสร็จสิ้นโครงการ.!๚๚๛

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
๑๐๑ smart city. รายงาน