Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพบปะหารือข้อราชการ “ สภากาแฟ ” ครั้งที่ 11/2562 ที่สวนไม้งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ที่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย

เวลา 09.30 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2562) ฉบับทบทวน ที่ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.45 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ทำข่าวและเชิญเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อทำข่าวในเวที “ การขับเคลื่อนและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนฯ”ที่โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 14.30 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัดหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร) ครั้งที่ 4/2562 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰