Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

รัฐราษฏร์ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์. ข่าว
รัฐราษฏร์ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด 

24ธันวาคม 2562 เวลา10.00น
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เดินหน้าจัด โครงการ
“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดพลตรี บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย

ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้นำท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย ตลอดจนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน จัดทำโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และชุมชนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ภายใต้มุมมอง “ผู้เสพคือผู้ป่วย”

เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ภายในงานมีกิจกรรม การมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ และชุมชนบ้านห้วยหญ้าไซ บ้านจะหา และบ้านลอโย มอบผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่, มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยและคนชรา บ้านห้วยหญ้าไซและบ้านจะหา โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, มอบพันธุ์กล้าไม้จากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.แม่สรวย ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ, เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน