ปีใหม่เดินทางปลอดภัย !! คปภ. ห่วงใย ชวนคนไทยทำ พ.รบ. จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” เพื่อประโยชน์ของทุกคน


ปีใหม่เดินทางปลอดภัย !! คปภ. ห่วงใย ชวนคนไทยทำ พ.รบ. จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” เพื่อประโยชน์ของทุกคน เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจ ไปกับ พ.ร.บ.” ด้วยการปล่อยขบวนคาราวานรถมอเตอร์ไซค์ “ขับขี่อุ่นใจ” จำนวนกว่า 100 คัน พร้อมจัด เสวนาให้ความรู้ โดยมีผู้แทนสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด อาสาสมัครประกันภัย และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานรวมกว่า 300 คน ณ บริเวณโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย”

ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงาน คปภ. จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประกันภัยพรบ. ทั้งนี้ จากสถิติรถยนต์จดทะเบียนทั่วประเทศสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวน รถที่จดทะเบียนสะสมกว่า 40.64 ล้านคัน ในขณะที่รถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. มีเพียง 25.51 ล้านคัน หรือ ประมาณ 60.05% ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ายังมีเจ้าของรถอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจและเห็นถึง ความสำคัญของการมีประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งการไม่จัดทำาประกันภัย พ.ร.บ. นั้น

เจ้าของรถมีความผิดตาม กฎหมาย และถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ หากรถคันดังกล่าวไปก่อเหตุ เจ้าของรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัย เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับกรณีบาดเจ็บ หรือหาก เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จะต้องรับผิดชอบค่าปลงศพหรือค่าทดแทน จำนวน 35,000 บาท แต่หากปฏิเสธการจ่าย แม้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเข้ามาจ่าย แต่จะต้องถูกเรียกคืนในภายหลัง พร้อมเงิน เพิ่มอีกร้อยละ 20 และอาจถูกฟ้องทางแพ่งเพิ่มเติมได้ หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายหรือความสูญเสีย เกินกว่านั้น ในทางกลับกัน หากมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทจะเข้ามารับผิดชอบแทน

โดยการจ่ายค่า รักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวนสูงสุด 80,000 บาท กรณีบาดเจ็บ หรือหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การไม่จัดท า ประกันภัยจะส่งผลกระทบหรือสร้างภาระทางการเงินให้แก่เจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัยอย่างมาก ในทางกลับกันประกันภัย พรบ. จะช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินให้เจ้าของรถเป็นอย่างมาก “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. สามารถนำระบบประกันภัยไปใช้บริหารความเสี่ยงของตนเองได้ อย่างถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาท และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนทดแทน

https://youtu.be/xfP1GkcjWDY