Reporter&Thai Army

กองบิน ๔๑ คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการทหารอากาศ

กองบิน ๔๑ คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการทหารอากาศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี สุระ ไชโย เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการของกรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑๒ คน ที่เดินทางมาตรวจตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ ในส่วนของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ และแผนกพลาธิการ กองบิน ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
ในการนี้ กองบิน ๔๑ ได้ร่วมบรรยายสรุปให้กับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๔๑