ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ใครคว้าชัยในศึกเลือกตั้ง 2562(อย่างไม่เป็นทางการ) ล่าสุดเวลา 23.20 น.24 มี.ค.2562

ร้อยเอ็ด…
ใครคว้าชัยในศึกเลือกตั้ง 2562(อย่างไม่เป็นทางการ) ล่าสุดเวลา 23.20 น.24 มี.ค.2562

*จังหวัดร้อยเอ็ด มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 7 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศ·
**เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอศรีสมเด็จ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา 38,073 คะแนนคะแนนคว้าชัยอันดับ 1 เขต 1
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโพธิ์ชัย, อำเภอจังหาร, อำเภอเชียงขวัญ และอำเภอธวัชบุรี (ยกเว้นตำบลราชธานี ตำบลเขวาทุ่ง และตำบลเมืองน้อย) นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย 48,588 คะแนนคว้าชัยอันดับ 1เขต 2
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอโพนทอง, อำเภอเมยวดี และอำเภอหนองพอก (ยกเว้นตำบลหนองขุ่นใหญ่และตำบลท่าสีดา) นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย 37094 คะแนน คะแนนคว้าชัยอันดับ 1เขต 3
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเสลภูมิ, อำเภอทุ่งเขาหลวง, อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลราชธานี ตำบลเขวาทุ่ง และตำบลเมืองน้อย), อำเภอหนองพอก (เฉพาะตำบลหนองขุ่นใหญ่และตำบลท่าสีดา) และอำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลโพนเมืองและตำบลบ้านแจ้ง) นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย คะแนน43,972 คะแนน คะแนนคว้าชัยอันดับ 1เขต 4
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพนมไพร, อำเภอหนองฮี, อำเภอโพนทราย และอำเภออาจสามารถ (ยกเว้นตำบลโพนเมืองและตำบลบ้านแจ้ง) น.ส.จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย 58640 คะแนน คะแนนคว้าชัยอันดับ 1เขต 5
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอเมืองสรวง และอำเภอจตุรพักตรพิมาน (เฉพาะตำบลป่าสังข์ ตำบลดงกลาง ตำบลศรีโคตร ตำบลหัวช้าง ตำบลดงแดง และตำบลน้ำใส) นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย 51,300 คะแนน คะแนนคว้าชัยอันดับ 1เขต 6
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอปทุมรัตต์, อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอจตุรพักตรพิมาน (เฉพาะตำบลลิ้นฟ้า ตำบลดู่น้อย ตำบลอีง่อง ตำบลหนองผือ ตำบลเมืองหงส์ และตำบลโคกล่าม) นายศักดิ์ดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย 38,064 คะแนน. คะแนนคว้าชัยอันดับ 1เขต 7
***จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 อำเภอ 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2. อำเภอเกษตรวิสัย3. อำเภอปทุมรัตต์4. อำเภอจตุรพักตรพิม5. อำเภอธวัชบุรี 6. อำเภอพนมไพ7. อำเภอโพนทอง 8. อำเภอโพธิ์ชัย9. อำเภอหนองพอก10. อำเภอเสลภูมิ11. อำเภอสุวรรณภูมิ12. อำเภอเมืองสรว 13. อำเภอโพนทราย14. อำเภออาจสามารถ15. อำเภอเมยวดี16. อำเภอศรีสมเด็จ17. อำเภอจังหาร18. อำเภอเชียงขวัญ 19. อำเภอหนองฮี20. อำเภอทุ่งเขาหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 203 แห่ง 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 2. เทศบาลเมือง 1 แห่ง3. เทศบาลตำบล 69 แห่ง 4. องค์การส่วนบริหารตำบล 132 แห่ง จำนวนประชากร 1. ชาย 651,677 คน 2. หญิง 656,305 คน รวม 1,307,982 คน(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 )

สุเทพ ลอยแก้ว/ถ่่ายภาพ-รายงาน