Reporter&Thai Army

ศอ.จอส.พล.พัฒนา ๓ โดย ร้อย.รส.ที่ ๓ (อ.นครไทย) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, สภ.นครไทย, นายก.อบต.เนินเพิ่ม, ข้าราชการ/พนักงาน อบต.เนินเพิ่ม และประชาชนจิตอาสา ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จว.พ.ล. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ศอ.จอส.พล.พัฒนา ๓ โดย ร้อย.รส.ที่ ๓ (อ.นครไทย) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, สภ.นครไทย, นายก.อบต.เนินเพิ่ม, ข้าราชการ/พนักงาน อบต.เนินเพิ่ม และประชาชนจิตอาสา ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จว.พ.ล. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ นครไทย – บ่อโพธิ์ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน ๘๐ คน