ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี !!!

จังหวัดร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี !!!

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา11.30น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ตามมติของคณะรัฐมนตรีโดยบริหารงานภายใต้ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แนวทางการบริหารจัดการหนี้ (มาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระ) และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจำนวน 119 คน (พัฒนาการอำเภอ, พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ พัฒนาประจำตำบลทุกตำบล และเจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 1 คน

ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด