ข่าว ยโสธร

“สถิติยโสธร จัดอบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่” ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 เมษายน 2562

“สถิติยโสธร จัดอบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่” ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 เมษายน 2562 เวลา13.30 น.นายสง่า อยู่คง สาธารณสุขอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการ ระยะที่1) นางปภพสร ทิมศรีกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธรกล่าวว่า สำหรับการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ย่อย เพื่อนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการในลุ่มน้ำต่างๆทั้งในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน

และพื้นที่เขตเมือง เพื่อนำมาสร้างเป็นดัชนีชี้วัดต้นแบบ สำหรับประเมินบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต เป้าหมายสำคัญของโครงการ มีการบูรณาการของข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ขาดหาย เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ทุกพื้นที่ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน มีการกำหนดดัชนีตัวชี้วัดร่วมกัน เป้าหมายผู้เข้าอบรม จากอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้ว จำนวน48 คน ระยะเวลาการอบรม
2 วันคือ 25-26 เมษายน 62 สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และแนะนำหลักการในการเก็บข้อมูลโดยTablet เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดจะเป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว