Reporter&Thai Army ข่าว พะเยา

พะเยา ไฟไหม้ป่า ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทหารใช้ ฮ.ช่วยดับไฟป่าบนเขา

พะเยา ไฟไหม้ป่า ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทหารใช้ ฮ.ช่วยดับไฟป่าบนเขา

วันที่ 25 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา สถานการณ์ไฟป่า ยังคงเกิดขึ้นและกระจายไปทั่วบริเวณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ มีความรุนแรง และขยายวงกว้าง

นายเสกสรร มูลอินต๊ะ หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการทหาร ปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ควบคุมไฟป่า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำการควบคุมและดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ

โดยมีกำลังผสมชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า สบอ.15 . เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม เจ้าหน้าที่อุทยานชาติแม่ปืม เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ฝ่ายปกครองตำบลสันมะค่า , ฝ่ายปกครองตำบลหงส์หิน , เทศบาลตำบลสันมะค่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอป่าแดด ชุด รส.ป.17 อ.ป่าแดด

หน่วยทหารสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ปฏิบัติการดับไฟป่า ในพื้นที่รอยต่ออำเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย และอำเภอจุนจังหวัดพะเยา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยร่วมกับ ชุดฝ่ายความมั่นคงอำเภอจุน ,กำนัน , ผญบ. , ชรบ. ,จิตอาสา ตำบลสันมะค่า และตำบลหงส์หิน , ชุด รส.อ.ป่าแดด ,ชุด รส.อ.จุน ,ทต.สันมะค่า ทำแนวสกัดไฟป่า ทางภาคพื้นดิน พิกัด 610595 E 2155260N ถึงพิกัด 613037 E 2154527 N ท้องที่บ้านวังน้อย ม.5 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และ ท้องที่บ้านพวงพะยอม ม.6 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดับไฟป่า จาก ผบ.รส.จว.ชร. โดยใช้ ฮ MI-17/405 สนับสนุนการดับไฟทางอากาศ ทำให้สามารถควบคุมไฟได้สำเร็จ

สาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค ไฟป่าเกิดบริเวณขุนห้วยป่าเมี่ยงพื้นที่รอยต่อของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา สภาพเป็นภูเขาสูงชันอยู่ด้านในของพื้นป่า เกิดไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้าง สภาพเป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ และพบก่อไผ่ตายขุยเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความยากลำบากในปฏิบัติงานเป็นอย่างมากและเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำแนวควบคุม ระยะทางประมาณ 10 กม. เพื่อป้องกันไฟป่า จากพื้นทีป่า ม.5 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ตามแนวสันเขาไปยังพื้นที่ป่า ม.6 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
สำหรับค่าหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปกติ