Uncategorized

ติหน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เฉลิมพระเกียร

ติหน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เฉลิมพระเกียร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ที่บ้านท่าพรุ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนำโดยนายทวีบุญ เชาวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาปกครองท้องถิ่นและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้นำนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นจัดบูธสาธิตการปลูก และการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ซึ่งนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้สาธิตวิธีการปลูกและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกป่าชายเลนที่ถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาภูมิปัญญาในหลวง โดยนำแนวทางหลักการ ทฤษฎี และ ปรัชญาภูมิปัญญาในหลวงไปถ่ายทอดให้กับชุมชน และมีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้ามาตอบคำถามและให้ของรางวัล ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ามาร่วมสนุกรับของรางวัล

นายกรพัฒน์ วรรณสกล อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภูมิปัญญาในหลวงได้กล่าวว่า ป่าชายเลน นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศที่มีทรัพยากรประเภท นี้ ประเทศไทยใช้ทรัพยากรป่าชายเลน ทั้งทางด้านป่าไม้ และด้านประมง โดยเฉพาะเป็นแหล่งขยายพันธุ์ และเป็นแหล่งอนุบาลในด้านป่าไม้ ผลิตผลที่ได้จากป่าชายเลน ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้มาก ก็คือการนำไม้จากป่าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกางมาบ้าน และในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นไม้จากป่าชายเลน โดยเฉพาะผลิตผลด้านเมทิลแอลกอฮอล์ กรดน้ำส้ม และน้ำมันดิบ เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้เห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนและได้ร่วมกันสร้างจิตสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193809