Uncategorized

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานพร้อมรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานพร้อมรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุมบันไทสมอ (ชั้น 4 ) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุ ระหว่างจังหวัดกระบี่และภาคเอกชน ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ และบรรเทาภาวะการณ์ว่างงาน โดยมีผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่วม จำนวน 134 คน
ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้มีความรู้และเตรียมพร้อม รับมือกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงกับบริษัทพีพี มารีน่า รีสอร์ท จำกัด บริษัท ลันตาแซนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด และบริษัท ปิติสุข จำกัด
สืบเนื่องจากรัฐบาล มีความห่วงใยประเทศไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในอีกไม่เกิน 10 ปี ข้างหน้า ซึ่งไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาลมีมาตราการการจ้างงานผู้สูงอายุซึ่งเห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ อันจะนำไปสู่ การพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยืนต่อไป ว / ภาพ

มโนธรรมใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน