Uncategorized

นครนายก อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน

นครนายก อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชนวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน
ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนครนายก นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน โดยมีนายวิรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกร ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมชมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน เกษตรอัจฉริยะวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จากแนวคิดและความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ให้มีองค์ความรู้ความสามารถทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการควบคุมอัตโนมัติต่างๆ ในการอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การให้ผู้ที่เข้าอบรมลงมือปฎิบัติการการติดตั้ง การใช้งานและทดสอบระบบ Smart Farm
ซึ่งแยกเป็นสถานีต่างๆ เช่นระบบโซล่าเซลล์ ระบบควมคุมและสั่งการ ระบบน้ำและโรงเรียน รวมทั้งระบบกล้อง cctv โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเกษตรกร และผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 40 คน

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก