Uncategorized

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
(25 ก.ค.) นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้ จำนวน 3 หลัง ได้แก่ นางณภัทร ศรีไทย อ.โคกสูง นางวาท มูลละ อ.วังสมบูรณ์ และ นางสาวรัตน์ดาพร หมันวงศ์ อ.ตาพระยา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์และเครื่องนุ่งห่ม ตามโครงการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ยากไร้และประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 9 หลัง ๆ ละ 100,000 บาท ในแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับความร่วมมือจากภครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆได้ให้ความช่วยเหลือ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับความปลอดภัย
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง