Uncategorized

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ร่วมกับจิตอาสา ผู้นำท้องที่ และพนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10 และสมเด็จพระราชินีใน ร.9

นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นายนะภา หอมเสียง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายศรีชล ปานผดุงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายคะเณ ไวยะกูล นายมนทิวา ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ร่วมกับจิตอาสา ผู้นำท้องที่ และพนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10 และสมเด็จพระราชินีใน ร.9 โดยการทำความสะอาดหมู่ที่ 7 และในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แจ๊ค ทีวารีเจริญชลบุรี