Reporter&Thai Army

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” จว.ล.พ. พร้อมกันกับ พม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของหน่วยงานฯ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลาประชาคม ศาลากลาง

เมื่อ 24 ก.ย.61, 1730 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ., ร.ท. มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ., นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พมจ.ล.พ., หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จว.ล.พ. (One Home พม.ลำพูน), กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ภาคีเครือข่าย จว.ล.พ., ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” จว.ล.พ. พร้อมกันกับ พม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของหน่วยงานฯ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลาประชาคม ศาลากลาง

จว.ล.พ. ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 และ พรบ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ให้สังคมตระหนัก และร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน โดยภายในกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของผู้พิการทางสายตา เด็กและเยาวชน, การปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ณ ตลาดหนองดอก ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 79 คน