Reporter&Thai Army

ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา302) ม.พัน.9 พล.ร.4 จำนวน 6 นาย (น.1 , ส.5) โดยมี ร.ต.ทรงพล ด้วงภู่ เป็น หน.ชุด จัดเวทีแสดงเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 1000 – 1200 ชุด ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา302) ม.พัน.9 พล.ร.4 จำนวน 6 นาย (น.1 , ส.5) โดยมี ร.ต.ทรงพล ด้วงภู่ เป็น หน.ชุด จัดเวทีแสดงเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสระโคล่ หมู่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมีนาย นพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรี ต.หัวรอฯ เป็นประธานในกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 85 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น ในพื้นที่เป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย