Uncategorized

ร้อยเอ็ด”ไลฟ์สไตล์”พิธีเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล”” ครั้งที่ 2(สี่-สมาน)”เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน”๚!!

ร้อยเอ็ด”ไลฟ์สไตล์”พิธีเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล”” ครั้งที่ 2(สี่-สมาน)”เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน”๚!!

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โดย นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดในพิธีเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 (สี่-สมาน) เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 05.20 น.ณ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเปิดงานว่า
ท่านกวีพร จันทร์ขาว ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศลและนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,, หน่วยงานราชการพี่น้องประชาชน,อสม.๚
ด้วยพระกรุณาธิคุณ ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วยใยสุขภาวะ ความเจ็บป่วยของประชาชนชาวไทย จึงมีพระดำริให้จัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ขึ้นทั่วทั้ง 4 ภาค เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพ ร่วมทั้งเป็นการส่งต่อกำลังใจไปสู่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคที่เผชิญอยู่
ขอขอบคุณผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ยอดผู้สมัครสูงสุดใน4 ภาค พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมแรง ประสานใจกัน จนทำให้งานมีความพร้อมอย่างดีเยี่ยม
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผม ขอเปิดการแข่งขันราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมสำเร็จตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อไป^*

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
//////////////////////////////////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว