Uncategorized

อบจ.มุกดาหาร ทำ MOU กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร

อบจ.มุกดาหาร ทำ MOU กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร, วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 คือ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ การนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดมุกดาหารต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากจังหวัดมุกดาหาร
081-0501177