Uncategorized

คณะ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ดูงาน รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

คณะ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ดูงาน รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันนี้ 24 ธ.ค.62 พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พล. อ.ต.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา คณะนักศึกษาหลักสูตรประ กาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.) สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ในโอกาสนำคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 150 คน เข้าศึกษาและดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน กล่าวว่าในนามของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ มีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่าน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาและดูงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ในวันนี้ หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นับเป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจในระบบธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ในส่วนของนักศึกษามีผู้บริหารในหลายภาคส่วนหลากหลายสาขาวิชา ชีพ ทั้งวิชาชีพแพทย์ วิชาชีพกฎหมาย และอื่นๆ เข้ารับการอบรม อันจะเป็นเสาหลักสำคัญในการสร้างความร่วมมือให้เกิดระบบธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพของประเทศ

โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นับเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพทั้งกำลังพลของกองทัพ ครอบครัวและประชาชนโดยทั่วไป เป็นโรงพยา บาลขนาดใหญ่ในใจกลางของ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC ที่ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก เพื่อรับนโยบายทั้งจากรัฐบาลและกองทัพ

และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทการเป็นโรงพยาบาลที่ดำเนินการโดย กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของกองทัพเรือ ที่ให้บริการสาธารณะชนโดยทั่วไป ให้กับคณะ นศ.หลัก สูตรประ กาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน รพ.สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ในโอกาาเดียวกันนี้ด้วย ปธพ. เป็นโครงการเกิดขึ้นตามพระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราช ทานให้วงการแพทย์ ผ่านคณบดี คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2553 ที่ รพ.ศิริราช ในการแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยว่า “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” แพทยสภานำมาสร้างเป็นหลักสูตร โดยอาศัยหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นโดย สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา ช่วงระยะเวลาการอบรม ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 – มิ.ย. 2563

https://youtu.be/nOAdITE0VSY

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก