Uncategorized

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2018

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2018 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ (*)งาน Thailand Industry Expo 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด Change To Shift (เปลี่ยน เพื่อ ปรับ … ยกระดับอุตสาหกรรมไทย) ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 ส่วน คือ
1. งานประชุมสัมมนาแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย Thailand Global Industry Outlook 2018 โดยกลุ่มผู้นำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
2. นิทรรศการ AGRO-INNO SHIFT ซึ่งรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีนำสมัยจากกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร กลุ่มชีวภาพ และเกษตรแปรรูป
3. นิทรรศการ MANUFACTURE-INNO SHIFT โดยเน้นอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ หุ่นยนต์ ดิจิทัล และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0
4. นิทรรศการ SERVICE-INNO SHIFT โดยเน้นอุตสาหกรรมกลุ่มการแพทย์ บริการทางการเงิน โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
5. งานแสดงสินค้าและบริการ Thailand Industry Premium Outlet 2018 คัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบทั่วประเทศมาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี