Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

– เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ ๖ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จว.น.ว. พร้อมมอบผ้าห่ม ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.น.ว. เพื่อให้ไว้ใช้ห่มในช่วงฤดูหนาว จำนวน ๑ ครอบครัว ได้แก่
๑.ครอบครัวของ นางวันเพ็ญ บุญประมวล อายุ ๔๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๖ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จว.น.ว.
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย