Reporter&Thai Army

จ.ตาก ทหาร ร.14 พัน3 น้อมนำ ศาสตร์พระราชา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนะนำและให้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน อบรมปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ณ.หอประชุมอบต.วาเล่ย์

จ.ตาก
ทหาร ร.14 พัน3
น้อมนำ ศาสตร์พระราชา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนะนำและให้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
อบรมปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
ณ.หอประชุมอบต.วาเล่ย์

 

เมื่อวันที่26ม.ค.2561
เวลาประมาณ09.00น.
ร.ท.เฉลิม บุญพรวงษ์
นายกอบต.วาเล่ย์
เป็นประธาน กิจกรรม
ทหาร ร.14 พัน3
น้อมนำ ศาสตร์พระราชา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน
อบรมปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
ณ.หอประชุมอบต.วาเล่ย์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก ในการรักชาติ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ เพื่อแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้เข้ารับการอบรมให้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมอุดมการณ์และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพ
ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์พระราชา
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จาก4หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านวาเล่ย์ใต้ บ้านวาเล่ย์เหนือ บ้านแม่ออกฮู บ้านยะพอ ประมาณ160คน
โดย.มีร.ต.เทพนม​ หลวงสุวรรณ​ ฝ่าย​กิจการและพลเรือน พร้อมคณะวิทยากรมาให้ความรู้ ศาสตร์พระราชา บัตรสวัสดิการของรัฐ ภัยจากยาเสพติด
โดยมี ร.อ.อัฐธาวุธ เมืองแมะ
นายทหารฝ่ายยุทธิการ บก.ควบคุม ฉก.ร14
ร.อ.คงศักดิ์ วิเลปะนะ
ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 1433
ร.ต.อ.สมนิจ ธรรมวุฒิ
รอง.สว.กก.ตชด.34 พร้อม ตชด.บ้านวาเล่ย์ กำนันตำบลวาเล่ย์ ผู้ใหญ่บ้านวาเล่ย์เหนือ ผู้ใหญ่บ้านแม่ออกฮู ครูโรงเรียนบ้านแม่ออกฮู ครูโรงเรียนบ้านยะพอ รองปลัดอบต.วาเล่ย์ เจ้าหน้าที่อบต.วาเล่ย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว