Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสมาน กองแก้ว นอภ.บ้านโฮ่ง, สนง.พัฒนาชุมชน อ.บ้านโฮ่ง, อบต.หนองปลาสะวาย, ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ , กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

เมื่อ 31 ส.ค.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสมาน กองแก้ว นอภ.บ้านโฮ่ง, สนง.พัฒนาชุมชน อ.บ้านโฮ่ง, อบต.หนองปลาสะวาย, ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ
, กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ.สันเจดีย์ริมปิง ม.7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยโครงการนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนท่องเที่ยวได้ฝึกปฏิบัติเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนฯ มีรายได้จากการท่องเที่ยว และได้เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 50 คน