Reporter&Thai Army

ผช.ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 นำคณะทำงานเข้าพบฝ่ายอำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด เพื่อบูรณาการการปฎิบัติงานควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปีงบประมาณ 62

ผช.ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 นำคณะทำงานเข้าพบฝ่ายอำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด เพื่อบูรณาการการปฎิบัติงานควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปีงบประมาณ 62

พล.ต.เกษม วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 นำคณะทำงานเข้าพบนายปรัชญา ทวีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อบูรณาการการปฎิบัติงานควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายประจำปีสำหรับสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจหลักในการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชเสพติด รวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเสพติดในประเทศไทย เพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลการสำรวจ ตลอดจนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน และข้อมูลยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 พบพื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวน 179 แปลง รวมพื้นที่ 169.89 ไร่ พื้นที่ปลูกฝิ่นส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อ.ท่าสองยาง,อ.แม่ระมาด จ.ตาก ติดต่อกับ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่แตง ,อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จากการสำรวจยังพบอีกว่ามีการเปิดพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกฝิ่นอีกจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีพื้นที่การปลูกเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเนื่องจากการดำเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงก่อนฤดูการปลูกฝิ่น มาตรการปราบปรามกลุ่มนายทุน ผู้สนับสนุนการปลูกฝิ่น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ปลูกฝิ่นหนาแน่นอย่างต่อเนื่องและความเจริญที่เริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่