ข่าว ร้อยเอ็ด

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาโพนทอง) เดินหน้าร่วมกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

ร้อยเอ็ด…

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาโพนทอง) เดินหน้าร่วมกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

*นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มีนโยบายที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ 2562 กรมการขนส่งทางบก มอบหมายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน สร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

**วันนี้เสาร์ที่ 26ก.พ.2562 น.ส.วิภาวี สุธรรมมา หัวหน้าขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาโพนทอง)จัดโครงการ”นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”และมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมสาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติ แนะแนวเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ …….

***น.ส.วิภาวี สุธรรมมา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ นำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และจะมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของนักเรียนนักศึกษาในระยะเวลา 3 เดือนหลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ขับขี่มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟหน้า สวมหมวกกันน็อค” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการขับขี่ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องมีความใส่ใจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ ก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันดูแลบุตรหลานที่ขับรถจักรยานยนต์ด้วย ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาโพนทอง) ที่อยู่: ตำบล สระนกแก้ว อำเภอ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์: 088 359 8604

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน