Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.แม่ออน) ร่วมกับ นายไพบูลย์ ใจตูม ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.แม่ออน จนท.ไฟป่าแม่ตะไคร้และราษฎรจิตอาสาดับไฟป่า ทำการ ลว. ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับแจ้งจุด Hotspot บริเวณ พิกัด NA 230 780

เมื่อ 251000 มี.ค.62 ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.แม่ออน) ร่วมกับ นายไพบูลย์ ใจตูม ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.แม่ออน จนท.ไฟป่าแม่ตะไคร้และราษฎรจิตอาสาดับไฟป่า ทำการ ลว. ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับแจ้งจุด Hotspot บริเวณ พิกัด NA 230 780 ในพื้นที่ของ ต.ออนกลาง พื้นที่ เสียหาย ประมาณ 35 ไร่ ทำการดับไฟป่าแล้วเสร็จเมื่อเวลา 251600 มี.ค.62 และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้ร่วมกันทำแนวกันไฟเพิ่มเติมอีกเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และได้แจ้งให้กับราษฎรในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังพื้นที่ หากตรวจพบไฟป่าสามารถแจ้ง จนท. ในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการต่อไปได้ทันที พร้อมกันนี้ นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน ได้เข้าพื้นที่มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้าดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติ