ข่าว ยโสธร

“คปภ.ยโสธร อบรมอาสาสมัครประกันภัย”

“คปภ.ยโสธร อบรมอาสาสมัครประกันภัย”
วันนี้26 มีนาคม 2562 เวลา09.30 น. ที่ห้องทับทิม เอบี.โรงแรมเจพี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นางอโนมา อินทรีย์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค5 (อุบลราชธานี) เปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562 นางอโนมา กล่าวว่า ปัจจุบันการประกันภัยได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกว่าอดีตเพราะการประกันภัยเป็นเครื่องมือในกานเตรียมการต่อการสูญเสียหรือความเสียหายในอนาคต การประกันภัยก่อให้เกิดความมั่นคงแก่บุคคล ธุระกิจ อุตสาหกรรม และยังเป็นการระดมเงินออมเพื่อพัฒนาเศรษกิฐและสังคมของประเทศอีกด้วย รัฐบาลเห็นความสำคัญของการประกันภัย จึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ.2535 ปัจจุบันการประกันภัยอยู่ในอัตราที่ต่ำ สาเหตุเกิดจากความไม่เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างทั่วถึง ทางสำนักงาน คปภ.จังหวัดยโสธรจึงกำหนดให้มีอาสาสมัครประกันภัยขึ้นในทุกอำเภอเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนำความรู้ด้านการประกันภัยไปถ่าย
ทอดต่อสาธารณชนในพื้นที่ รวมถึงให้ประชาชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคปภ.ในการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยให้เพิ่มากขึ้นและเป็นสือกลางระหว่างหน่วยงานและประชาชนในท้องที่ โดยนำหัวข้อการช่วยเหลือการขอรับสินไหมทดแทน/เงินตามสัญญาประกันภัย/หลักประกันภัย/พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับและภาคสมัครใจ/บทบาทหน้าที่สำนักงานคปภ/บทบาทหน้าที่อาสาสมัครประกันภัยเป็นต้น เป้าหมายผู้เข้าอบรมจากอาสาสมัค
รจากหลายองค์กรต่างๆ/ผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่มสตรี/และประชาชนจำนวน120คน//

ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน