“ยโสธรจัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


“ยโสธรจัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดเก่าหนองสิม ชุมชนคุณธรรมวัดนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 25กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 76พรรษา28กรกฎาคม2562

 

มีนายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว กล่าวต้อนรับประธานและคณะที่มาร่วมกิจกรรม นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวว่า สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลกู่จานจัด2กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม”รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดโครงการรุกข มรดกของแผ่นดินเพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้พร้อมทั้งนำข้อมูลไปสืบค้นเผยแพร่การเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน

 

ประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ พร้อมการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเพิ่มขึ้น”รุกข มรดกของแผ่นดินแห่งนี้คือ”ต้นพอก”เป็น1ในจำนวน88 ต้นทีถูกประกาศให้เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ชึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดเก่าหนองสิม ชุมชนคุณธรรมวัดนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เด็ก นักเรียน เยาวชน ประชาชน และจิตอาสา จำนวน 200 คน สร้างเสริมความสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน