Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรชุดพิทักษ์สาเกตที่มีผลรวมคดีการจับกุมมากที่สุด ในเดือนกันยายน 2561

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรชุดพิทักษ์สาเกตที่มีผลรวมคดีการจับกุมมากที่สุด ในเดือนกันยายน 2561

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรชุดพิทักษ์สาเกตที่มีผลรวมคดีการจับกุมมากที่สุด ในเดือนกันยายน 2561 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการจัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกต จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลนำร่อง โดยให้อำเภอทุกอำเภอจัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกตอำเภอ อำเภอละ 1 ชุด และจัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลนำร่อง เพื่อสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จิตอาสาเป็นกลไกในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด การนำตัวผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สังคม การข่าว รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ สนับสนุนชุดพิทักษ์สาเกตอำเภอ และชุดพิทักษ์สาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่เป็นชุดสายตรวจตำบล และชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อระงับยับยั้งเหตุที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการจัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกตอำเภอ จำนวน 20 ชุด และได้จัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกตุทำดีด้วยหัวใจตำบล จำนวน 192 ตำบล โดยให้อำเภอรวบรวมผลการปฏิบัติงานของชุดพิทักษ์สาเกตอำเภอและชุดพิทักษ์สาเกตุจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบล ทั้งหมด รายงานให้จังหวัดร้อยเอ็ดทราบภายในวันที่ 19 ของทุกเดือน

ซึ่งในเดือนกันยายน 2561 ชุดพิทักษ์สาเกตที่มีผลรวมคดีการจับกุมมากที่สุด กลุ่มอำเภอขนาดใหญ่ประกอบด้วย ชุดพิทักษ์สาเกตอำเภอจตุรพักตรพิมานจำนวน 8 คดี และกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก ได้แก่ ชุดพิทักษ์สาเกตอำเภอเชียงขวัญ จำนวน 8 คดี


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด