Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลและเงินรางวัลหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลและเงินรางวัลหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2561

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2561 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2561 เพื่อสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้าน สารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บรรลุเป้าหมาย สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการศึกษาเรียนรู้และขยายผลแก่หมู่บ้าน และตำบลอื่นได้ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลชนะเลิศในเขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่นอมหาสารคามอและกาฬสินธุ์) เป็นประเภทหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ได้แก่ บ้านโนนแพงหมู่ที่ 2 ตำบลเขวา อำเภอเสลภูมิ ประเภทการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ตำบลเขวาอำเภอเสลภูมิ แล้วในด้านการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ประสบผลสำเร็จอันดับที่ 1 ของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้านและตำบลที่ได้รับรางวัล จึงได้มอบโล่รางวัลและเงินรางวัล ให้กับตัวแทนหมู่บ้านและตำบล ประกอบด้วย นายภักดี น่าบัณฑิต ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนแพง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท และมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปี 2561 ประกอบด้วย นางนิศากร สิงห์เสนา ตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้กำกับดูแลบุคลากรและรับผิดชอบงานในกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และในวาระเกษียณอายุราชการ นายสุระชัย แฝงจันดา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศหมู่บ้านและตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” และนางสาวนพณัช กฤตศรีชมแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด